۱۵ درصد ریاضی و فیزیک

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون ریاضی ۲۳مهر۱۴۰۰ و ۷ آبان ۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!

آمادگی آزمون فیزیک ۲۳مهر۱۴۰۰

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

رایگان!
2,100,000 تومان

فیزیک دهم (رشته تجربی)

در این دوره فیزیک دهم رشته تجربی آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک دهم (رشته ریاضی فیزیک)

در این دوره فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک دوازدهم (رشته تجربی)

در این دوره فیزیک دوازدهم رشته تجربی آموزش داده شده است

2,990,000 تومان

فیزیک دوازدهم (رشته ریاضی فیزیک)

در این دوره فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده شده است

2,990,000 تومان